იტვირთება

1.რას ნიშნავს აბსოლუტიზმი, რომელ ქვეყანა და რომელი მონარქი იყო აბსულიტიზმის

გამოხატულება მსოფლიოში? მეფის შეუზღუდავ მმართველობას, მეფე ლუი XIV

2.ვინ გამოაცხადა თავი მეფე-მზედ; და ვის ეკუთვნის სიტყვები: სახხელმწიფო ეს მე

ვარ! ლუი XIV

3.სად აშენდა საფრანგეთის სამეფო რეზიდენცია ლუი მეთოთხმეტის დროს? ვერსალში

4.ვინ იყვნენ "დაშნის აზნაურები" და "მანტიიის აზნაურები" საფრანგეთში? დაშნის- ახალი

თაობის აზნაურები, მანტიის- სისხლით აზნაურები.

5.ვინ წარმოადგენდა საფრანგეთში პირველ, მეორე და მესამე წოდებებს და რომელი

მათგანი იყო გადასახადების გადამხდელი? I წოდება- სასულიერო ფენა, II წოდება-

თავადაზნაურობა, III წოდება- ყველა დანარჩენი.

6.რომელი მეფის კარზე მოღვაწეობდა კარდინალი რიშელიე და ვის წინააღმდეგ იყო

მიმართული მისი რეფორმები? ლუი III-ის კარზე, სასმართლოსა და თავადაზნაურების

წინააღმდეგ.

6.რომელი მეფის კარზე მოღვაწეობდა კარდინალი მაზარინი? ლუი III-ის კარზე

7. რა ეწოდებოდა აჯანყებას საფრანგეთში რომელიც 1648 წელს მოხდა და რან გამოიწვია

ეს აჯანყება და ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული? შურდულის აჯანყება (ფრონდა),

გამოიწვია სასამართლოს 4 პალატის გაუქმება. მეფისა და მაზარების წინააღმდეგ იყო

მიმართული.

8.რას წარმოადგენდა 30 ინტენდენტი საფრანგეთში?ლუი XIV-ის რწმუნებულები.

9.როდის და ვის დროს გაუქმდა 1598 წელს მიღებული "ნანტის ედიქტი" და რას

ითვალისწინებდა ეს ედიქტი მიღებისას? გაუქმდა ლუი XIV-ის მიერ 1685 წელს.

10.რას წარმოადგენდა მერკანტილიზმი საფრანგეთში, ვის მიერ ჩამოყალიბა, რომელი

მეფის დროს? ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკას, მეორენაირად უწოდებდნენ კოლბერტიზმს

რადგან ჩამოაყალიბა კოლბერმა.

11.რომელი მწერალ-დრამატურგები მოღვაწეობდნენ ლუი მეთოთხმეტის კარზე?

რასინი,მოლიერი, გოველა.


დატოვეთ კომენტარი